Yet Another Software Junk | മറ്റൊരു പാഴ്‌ജന്മം

If I were Thomas Alva Edison, you might be still in Darkness.

...ഞാന്‍ അതു ചെയ്തു. എന്റെ സ്വപ്നം. (ക്ഷമിക്കണം. സ്വപ്നതിന്റെ 10 ശതമാനം മാത്രം.)

മഷി തണ്ട് -ന്റെ ആദ്യ 'അവതാര'ത്തിലേക്കു സ്വാഗതം.

YaSJ യുടെ ജന്മനാലുള്ള മടിക്കു വ്യക്തമായ സാക്ഷിയായി... ഒരു മഷി തണ്ട്.
B.Tech ജയിച്ചു പുറത്തു വരുന്നതിനു മുന്‍പെ എനിക്കു ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരു 'യന്ത്രം ' ഞാന്‍ ചെയ്തു തീര്‍ത്തതു... 5 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മാത്രം !!!

എന്റെ സ്വപ്നം ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു. ഒരു spell checker !! നമ്മുടെ മലയാളത്തിനു വേണ്ടി. അതിന്റെ ആദ്യപടി ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ !! Manglish -ല്‍ നിന്ന് മലയാളത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു തര്‍ജ്ജിമ 'മ്രുദുല യന്ത്രമായി' {translating software}!!!

ഈ blog 'മഷി തണ്ട്' editor ഉപയൊഗിച്ചാണു എഴുതിയതു. See the source file as comment.


Just thought to log our Kodai trip last weekend. Here it goes; a crisp description.We, Bijoy-Raveesh-Manoj-Deepak-Gopan-Myself, packed our bags and headed to Kodaikanal last Friday. Since it was my 4th visit I was not particularly interested in Kodai Lake, Boating, Suicide Point, Pillar Rock, Garden etc. This trip was a 3-day trip unlike my first 3 One-day trips.


As usual we started with Cycling. Circled the lake once and went to a tea shop from where we ordered masala-tea. Frankly at that time only we came to know that the masala tea we had before were not at all masala tea !!! That night we set-up a camp-fire. Unfortunately politics came to our discussion and it almost spoiled the night. later we recovered with an interesting topic: First Crush.

Next day morning we took our cycles and traversed unchatered paths uphill. We touched some dead end in 45 minutes but return journey took only 2mins. free fly in the cycle downhill. And went to check out most-necessary-facility in any hill station, Suicide Point ;-) Unlike other visits we were unable to see the beauty of the valley from the point due to heavy fog. Then we headed forPiller Rock, Same fate; couldn’t see it. Nobody worried about it. We were looking for a football ground. Yup… it is the common factor binding us together. We used to play football during the weekdays.

Due to heavy traffic block/Jam we reached the pine forest only by 2pm. As usual we walked through the unknown paths and surprisingly we reached at the 'top' from where we could see the Piller Rock from the backside!!! plus a view from the point which is 200m above Suicide point. and off-course one can easily take his life from that height too :-)

From there we walked down through another route where we heard a huge noise of crowd. Hence reached the Guna-cave (named after Climax of Kamal Hassan's movie, Guna). It is a terrific point. It is a must see place even if it is a one-day trip. Then we had tried to go to Berijam lake, but it required permission to enter the forest. So, moved back. Next was Cockers walk, spent one hour peacefully. Then to Cottage. camp-fire again.


Next morning everybody woke up early (early means 7'o Clock) and checked out the bungalow and went to the forest office to get permission for entering to forest. Sadly they told Mondays andtuesdays visitors are not allowed to visit the 'jungle'(hindi). [Why? Is it to help the ‘them’, Sandal wood mafia?] But it is India yaar. Just bribe… you will get permission to do whatever. So we waited for the IFS officer. Surprisingly, he allowed first 20 which included us too. (off-course others had to bribe the guard).Also IFS guy was waiting for some big guns. Who cares chotta-chotta (Hindi) 'thuppakkees'(Tamil).

I would say one thing. If we didn't show our patience, we would have missed the best part of our journey. So bang to Berijam lake. It was totally a refreshing and new experience. After reaching the lake we further walked for one hour around the lake. Nobody other than we six. prakruthiyumayi izhuki chernnu oru manikoor.
Returned back to our Tevera. Found that our driver got severe fever. Why worry. We have a 'taxi' driver in our gang. Who else... Rave the great !!! Yup comfortably reached back in Chennai at 3.30AM (Oct3, 2006). In summary, we escaped from Chennai hot sun for 3 days.
-----some (fun) moments (may not be interesting for you :-) -----
Tharagal palarum undayenkilum Raveeshanu thaaram. (Hero of the tour : Rave!!!)

While creeping into the forest we saw a Tamil board in the shape of a tiger: "enkaleyum vazhaka vidunkal".It means "Let us live". But Rave's definition was different: "kandille machanu kazhikkan onnum kittiyittilennu" (Tiger wants you as a prey ;-)

Deepak, after seeing the lake, planned for a usual movie shot. He requested Rave’s shoe for fish-a-shoe from the lake. And he suggested not saving Rave even if some crocodile attacks, but just make movie; Rave-fight-with-crocodile.
Troop observed an utter silence while Rave handed-over wheel to Manoj, another ‘rally’ driver.

It seems whole Kerala was there. “Maari nikkada mundakkal sekhara”… “Mundokke-yulla sekharanayaalum… Mundokke illathe sekharanayallum ..maari podai”… Interpretation for the famous Mohanlal Dialog by another cycle gang.

Also whole ‘company’ was there… met a North-Indian gang on the way. Heard that a Tamil gang on another part of Kodai. Bijoy met his PL and I met my Manager on the way. We again met him(He is managing Rave too ;-) on the Cockers walk.
Rave’s immediate reaction …(to Manoj) “ Suresh and family, ..decent aavu… decent avvu (be decent) …”

Another remarkable moment...
background: Gopan was recently engaged, myself is planning to look for a partner.

Rave (to Bijoy) : Eda…. (seriously…) Lets us discuss something….
Bijoy: Enthonnu..(what ?)
Rave (to Bijoy) : "..about your future Wife…."
Bijoy : "hmmm.." (seems so happy)
Rave : "So let us start thinking about it..."
(poetically)
...Aval enthayirikkanam ...? (what she should be ?)
...Aval aaraayirikkam ...? (Who she should be?)
...hmmm... (watching Bijoy closely and keeping a hand distance)
...Aval Aarude-yayirikkanam … ;))!!!? (Whose she should be !!!?)

Anyhow he escaped from Bijoy.


------------------photo of the day-----------

Old man with a cigarette in one hand, book in another hand. He is reading the most sensational novel of the century, Da-vinci-code in the cool, calm atmosphere. See the dog near by.

Part 1: Mother-in-law

I paused with a question.
Should I give full mark to my mother or to my aunts or to my grandma for making peace in the family?

You may give 10 marks to my grand ma, 60 marks to my mom and aunts. To where the rest of marks going to?

30 marks go to my father and his brothers. Why?

They did care their parents more than anything else. They found more value in paying attention to them rather than playing Cards. They never even hesitated to halt helping their kids in their homework, the moment they hear a call-of-duty from their parents. In another way, they taught their children a good lesson through their own act. It is nothing but "Obey your parents". It was fun to see that they were choosing the shortest path to reach Grandpa in no time. I still remember my father (even at his 40s) running down the slippery wooden stair-case is like sliding down. I may even compare with that of the style of son-and-father-relation in 'God father' (Malayalam Movie).

I always observed an utter silence whenever my Grandpa indented to speak. You may see one example from this page. (George +10). No one ever spoke to my grand father louder than his voice.

Ee abhyaasagal (chittakal) kandu kondu kayari varunna pennu enginne avare dhikkarikkum?
(How can a new bride disobey their parents-in-law after watching all these discipline?)

One event.
Sahikkettu (after bearing a lot of firing) my mother hesitated to obey my grand mother (to do something). Mom clearly told to my father that she will not do those for her. Surprisingly my father didn't say any word and went out and completed what his mother asked his wife to do. and returned back. and asked her politely. "If this women were you mother, did you disobey her?...if you found difficulty to obey this old woman let me know I'll do it for you".

He successfully balanced his wife and his mother!!! Baseline of successful married life :-)

From where he could have learnt all these things? (Might be continuing...)

Footnote:
How could you say your children to obey you without yourself obeying your father?
How could you say your wife to respect your parents without yourself respecting your parents?

I was a ardent cricket fan two-three years back. But now, I don’t know where the hell my passion for this game has drained away.

But I still remember a few matches.

The crowd was roaring in the gallery when one man danced down the crease for a six.
People say that he ‘is’ the God in square cut.
He forced the habit of celebrating each wicket taken in a fascinating way of forming circles.
He showed the urge for victory.
He is the most successful captain for the team till date.
He supported the new fellows hence cultivated the Team India.
His record says he is the 4th in world-highest run-hunter.

Yup He is Sourav Ganguly.

May be he is out of form. May be better players are in queue for ‘Team India’.
But I am shocked while reading the news “The doors are closed”.
I am ok with that decision because new talents will get a chance. But what shocked me was the description “Former Ranji Captain Sourav …..blah blah”.

He is not just a former Ranji Captain. He is the one who build the Team India. He is THE FORMER INDIAN CAPTAIN. He decorated that post more than any one, I would say. Just because he put the Indian team to the regular habit of winning matches.


Tail: If his name were Sachin he would be still in the team.